Όροι Διαγωνισμού Xmas Giveaway 2023

  • Χριστουγεννιάτικος Διαγωνισμός 2023

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ INSTAGRAM

1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού
Η εταιρεία ΦΑΡΜΑ ΚΟΥΚΑΚΗ ΑΕ (καλούμενη στο εξής «Διοργανωτής»), που εδρεύει στους Κάτω Αποστόλους Κιλκίς, διοργανώνει προωθητική ενέργεια (καλούμενη στο εξής «Διαγωνισμός») με τίτλο: «Xmas Giveaway», ο οποίος θα δημοσιευθεί μέσω της πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης Instagram https://www.instagram.com/koukakis_farm/, στο πλαίσιο προώθησης του brand “ΦΑΡΜΑ ΚΟΥΚΑΚΗ” την οργάνωση και τη λειτουργία του οποίου έχει αναλάβει για λογαριασμό της η εταιρεία με την επωνυμία «VITAMIN MEDIA».
2. Δικαίωμα Συμμετοχής στον Διαγωνισμό
Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχει κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό πρόσωπο που είναι κάτοικος Ελλάδος, έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του και διατηρεί δημόσιο λογαριασμό/προφίλ στην ιστοσελίδα μέσου κοινωνικής δικτύωσης «http://www.instagram.com» (εφεξής καλούμενο χάριν συντομίας ο «Συμμετέχων» και στον πληθυντικό οι «Συμμετέχοντες»). Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων καθώς και των όρων χρήσης του Instagram.
3. Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων
Από τον Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) Οι εργαζόμενοι του Διοργανωτή «ΦΑΡΜΑ ΚΟΥΚΑΚΗ ΑΕ» (β) τα πρόσωπα συγγένειας α’ βαθμού με τους ανωτέρω υπό (α) και οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών.
4. Διάρκεια Διαγωνισμού
Η προωθητική ενέργεια θα διαρκέσει από 19/12/23 μέχρι και 27/12/23.
Συμμετοχές υποβαλλόμενες πριν ή μετά την εν λόγω περίοδο δεν θα λαμβάνονται υπ’ όψιν και θα αποκλείονται από τον Διαγωνισμό. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει ή να μειώσει τη διάρκεια του παρόντος Διαγωνισμού μόνο για εύλογη αιτία, με σχετική ανακοίνωση στην επίσημη σελίδα του στο Instagram.
5. Διαδικασία Συμμετοχής
Η διαδικασία συμμετοχής στην προωθητική ενέργεια έχει ως εξής: κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, θα δημοσιευθεί στον επίσημο λογαριασμό Instagram της ΦΑΡΜΑ ΚΟΥΚΑΚΗ https://www.instagram.com/koukakis_farm/ στις 19/12/23, ανάρτηση στην οποία θα απεικονίζεται o Διαγωνισμός. Ο κάθε συμμετέχων θα πρέπει να ακολουθήσει τα παρακάτω βήματα για να είναι έγκυρη η συμμετοχή.
Βήμα 1: Ο/η συμμετέχων να ακολουθήσει (follow) τη σελίδα koukakis_farm στο Instagram.
Βήμα 2: Ο/η συμμετέχων να πατήσει Mου αρέσει (Like) στην ανάρτηση του Διαγωνισμού στο Instagram.
Βήμα 3: Ο/η συμμετέχων κάνει σχόλιο που θα εμπεριέχει και αναφορά (mention) το άτομο με το οποίο θα ήθελε να μοιραστεί το αναγραφόμενο δώρο στην ανάρτηση του Διαγωνισμού στο Instagram.

Ο μέγιστος αριθμός συμμετοχών που μπορεί να έχει κάθε συμμετέχων στην κλήρωση που θα αναδείξει τον νικητή, θα είναι μία (1), ανεξάρτητα από τον αριθμό των φίλων που θα κάνει mention κάτω από την ανάρτηση του Διαγωνισμού.
Δεν θα γίνονται αποδεκτές συμμετοχές, που θα συμπεριλαμβάνουν σχόλια με περιεχόμενο που προσβάλλει τη δημόσια αιδώ και τα χρηστά ήθη ή συμμετοχές που παρουσιάζουν ασάφειες ή άλλα τεχνικά ελαττώματα. Επίσης, θα ακυρώνονται συμμετοχές που έχουν περιεχόμενο προσβλητικό της τιμής και αξιοπρέπειας οποιουδήποτε τρίτου ή /και οποιασδήποτε Αρχής (δημόσιας, δικαστικής, διοικητικής ή θρησκευτικής αρχής), υβριστικό, εμπρηστικό, ρατσιστικό, ή που αντίκειται στις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απρεπές κατά την απόλυτη κρίση των διοργανωτριών εταιρειών.
Η υποβολή των ανωτέρω στοιχείων συνιστά δήλωση συμμετοχής στον Διαγωνισμό, χωρίς οποιαδήποτε χρέωση ή περαιτέρω διαδικασία. Τα αρχεία τα οποία θα τηρεί ο Διοργανωτής, με τα ανωτέρω στοιχεία, θα συνιστούν πλήρη απόδειξη αναφορικά με τη λήψη οποιασδήποτε συμμετοχής στον Διαγωνισμό και την εγκυρότητα της συμμετοχής αυτής, σύμφωνα με τον όρο 7 κατωτέρω. Ως «έγκυρη συμμετοχή» νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή στον Διαγωνισμό βάσει των ανωτέρω και εντός της Διάρκειας του Διαγωνισμού. Ο Διοργανωτής μπορεί να ακυρώσει, κατά την απόλυτη κρίση της ιδίας, οποιαδήποτε συμμετοχή θεωρεί ότι είναι προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου.

6. Έπαθλο Διαγωνισμού
Το έπαθλο του Διαγωνισμού είναι το εξής: Οι 5 (πέντε) νικητές που θα προκύψουν από την κλήρωση του διαγωνισμού, θα κερδίσουν ένα πακέτο με προϊόντα από τη ΦΑΡΜΑ ΚΟΥΚΑΚΗ. Το έπαθλο είναι προσωπικό και ο νικητής του Διαγωνισμού, δεν έχει το δικαίωμα ανταλλαγής του με χρήματα. Ο νικητής δε, οφείλει να συμπεριφέρεται νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών.

7. Ανάδειξη Νικητή
Για την ανάδειξη του νικητή του Διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονική κλήρωση με τη διαδικασία της στιγμιαίας επιλογής Συμμετεχόντων, στην οποία θα λάβουν μέρος όλες οι έγκυρες συμμετοχές. Ως «έγκυρη συμμετοχή» νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή στον Διαγωνισμό, η οποία έχει υποβληθεί σύμφωνα με την διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 5 ανωτέρω και έχει γίνει αποδεκτή.
Το ονόματα των πέντε (5) νικητών θα ανακοινωθούν στις 27/12 και θα δημοσιευθούν με σχόλιο (comment) στην ανάρτηση του Διαγωνισμού στην ιστοσελίδα «https://www.instagram.com/koukakis_farm/».
Οι πέντε (5) νικητές, αφού ενημερωθούν κατά τα ανωτέρω σχετικά με την ανάδειξη τους ως νικητές και προκειμένου να κάνουν χρήση των Δώρων, θα πρέπει να επικοινωνήσουν με την εταιρεία μέσω προσωπικού μηνύματος στο λογαριασμό της στο Instagram αποστέλλοντας τα προσωπικά τους στοιχεία (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας) εντός δεκαπέντε (10) ημερολογιακών ημερών από τη μέρα της ειδοποίησης τους, προκειμένου να κατοχυρώσουν το δώρο.

Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον νικητή του Διαγωνισμού εντός χρονικού διαστήματος δεκαπέντε (10) ημερολογιακών ημερών (μέχρι τις 00.00) ή σε περίπτωση που σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κριθεί ότι η συμμετοχή του δεν ήταν έγκυρη, το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του σχετικού Δώρου, το οποίο γεννάται στον επόμενο επιλαχόντα που έχει αναδειχθεί από την κλήρωση.
Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώσει το ονοματεπώνυμο του νικητή στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ή σε σχετικές διαφημιστικές ανακοινώσεις και να προβεί σε διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος (όπως ενδεικτικά της βράβευσης κλπ.), με κάθε τρόπο που κρίνει πρόσφορο, κάνοντας χρήση του ονοματεπώνυμού του, για λόγους διαφημιστικής προβολής, χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεως σε αυτόν.

8. Άρνηση Αποδοχής των Δώρων
Σε περίπτωση που ο νικητής του Διαγωνισμού δεν επιθυμεί να αποδεχθεί το Δώρο του, το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του Δώρου.

9. Τροποποίηση Όρων
Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει καθ’ οιονδήποτε τρόπο τους Όρους, όπως, ενδεικτικώς, να μεταθέσει τις ημερομηνίες διεξαγωγής του Διαγωνισμού, να αλλάξει τα προσφερόμενα δώρα σύμφωνα με την κρίση του, καθώς και να ματαιώσει τον Διαγωνισμό για οποιονδήποτε λόγο, ενημερώνοντας σχετικά το κοινό μέσω της ιστοσελίδας του Διοργανωτή στο Instagram, καθώς και με κάθε πρόσφορο μέσο και χωρίς να φέρει ουδεμία ευθύνη έναντι οποιουδήποτε προσώπου, διαγωνιζόμενου ή μη.

10. Παρατηρήσεις
Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των διαγωνιζομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα και δαπάνες. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό δεν δημιουργεί κανένα δικαίωμα κατά του Διοργανωτή ή της περιουσίας του, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Μετά τη λήξη του Διαγωνισμού, καθώς και τη διανομή των δώρων, κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα, κάθε υποχρέωση του Διοργανωτή έναντι των συμμετεχόντων παύει να υφίσταται. Ο Διαγωνισμός δεν προέρχεται, ούτε συνδέεται ή υποστηρίζεται με οποιονδήποτε τρόπο από το Instagram.

11. Ευθύνη
Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των Συμμετεχόντων στο διαδίκτυο (internet) με δικά τους τεχνικά μέσα. Ο Διοργανωτής δε φέρει καμία απολύτως ευθύνη εάν για λόγους πέρα από τον έλεγχό του ή για λόγους ανωτέρας βίας (ενδεικτικά, προβλήματα ή τεχνικές δυσλειτουργίες τηλεφωνικών δικτύων ή γραμμών, online συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, server ή provider, εξαρτημάτων υπολογιστών, λογισμικού, μη αποστολή ή λήψη δεδομένων λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου ή λόγω τεχνικών προβλημάτων ή συμφόρησης στο διαδίκτυο ή σε οποιοδήποτε διαδικτυακό τόπο ή λόγω συνδυασμού αυτών των γεγονότων, διακοπή σύνδεσης με το διαδίκτυο, καθώς και προσβολή από ιούς υπολογιστών, κακόβουλες ή παράνομες ενέργειες ή επεμβάσεις τρίτων, απατηλές ενέργειες) καθυστερήσει ή αποτύχει η αποστολή των καταχωρήσεων ή των μηνυμάτων των Συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό ή τα ηλεκτρονικά αρχεία που πρέπει να διατηρηθούν και αφορούν τον παρόντα Διαγωνισμό καταστραφούν μερικώς ή ολοσχερώς.
Ο Διοργανωτής, οι υπάλληλοι και τα διευθυντικά στελέχη του δεν φέρουν ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προέρχεται από ή συνδέεται με την πραγματοποίηση του συγκεκριμένου Διαγωνισμού.
Η παρούσα προωθητική ενέργεια σε καμία περίπτωση δεν χορηγείται, δεν επικυρώνεται, δεν διαχειρίζεται από ούτε σχετίζεται με τον ιστότοπο «http://www.instagram.com», ο οποίος ουδεμία ευθύνη φέρει.
Ο Διοργανωτής καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να καθιστά τη χρήση των συστημάτων του ασφαλή και να παρέχουν μέσω αυτών ακριβείς, πλήρεις, έγκυρες, αξιόπιστες και επίκαιρες πληροφορίες και περιεχόμενο. Παράλληλα οι Συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό συμφωνούν ότι πρέπει να αξιολογούν το περιεχόμενο και είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις ενέργειές τους, που στηρίζονται στη συμμετοχή τους στην άνω προωθητική ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε απόφασής τους να βασιστούν στην ορθότητα, την πληρότητα ή / και την εγκυρότητα του περιεχομένου αυτού.
12. Δημοσιότητα
Οι όροι συμμετοχής του Διαγωνισμού αναρτώνται στο site του Διοργανωτή.
13. Αποδοχή Όρων
Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων.